Milieu- en bouwvergunningen

CSVB beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van vergunningverlening op grond van de Wet Milieubeheer (de voormalige 'Hinderwet') en Ruimtelijke Ordening (past een plan nog wel in het huidige bestemmingsplan?). Ook zijn wij tot in detail op de hoogte van het bouwvergunningenstelsel. Voornoemde expertise wordt niet alleen veelvuldig ingezet als onderdeel van een bedrijfsverplaatsingstraject, maar ook in situaties waarin uit controles door de overheid blijkt dat een bedrijf niet aan de eisen voldoet, of als een bestaande onderneming wil uitbreiden. U kunt CSVB in al deze situaties inzetten om namens u met overheden te onderhandelen.
Ook begeleidt CSVB de totstandkoming van onderzoeken die in het kader van de Wet Milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of in het kader van Ruimtelijke Ordening moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie kan de overheid één of meerdere onderzoeken eisen.

Te denken valt aan:

  • De Flora- en Faunawet (met name bij de sloop van gebouwen of uitbreiding van het bouwblok)
  • Fijnstof-onderzoek (bij pluimveehouderijen speelt de uitstoot van fijnstof een rol)
  • Geluidsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Nulsituatie- of verkennend bodemonderzoek
  • Geuronderzoek
  • Asbestinventarisatieonderzoek

De uitvoering van een onderzoek vindt altijd plaats in het kader van de vergunningverlening. CSVB weet aan welke eisen en voorwaarden een onderzoek moet voldoen en zorgt voor een waterdichte afhandeling door een erkend bureau.
Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven spelen procedures op het gebied van milieu, bouw en ruimtelijke ontwikkeling een belangrijke rol. Deze disciplines staan over het algemeen met elkaar in verbinding en dienen dan ook op de juiste wijze te worden begeleid en aangevraagd. De specialistische kennis die daarvoor nodig is heeft CSVB in huis.

Bij milieuwetgeving spelen aspecten als ammoniak, geur en geluid een rol. Momenteel zijn de bepalingen die voortvloeien uit het Besluit Huisvesting, actueel. Met name varkens- en pluimveehouderijen hebben er mee te maken: zij moeten hun stallen op termijn emissiearm gaan uitvoeren. Wanneer bij u zich zo'n situatie aandient is het goed te weten dat u CSVB voor advies kunt inschakelen. Wij bekijken met u de mogelijkheden om emissiearm te produceren of uw boerderij op een andere, gunstiger locatie voort te zetten/uit te breiden.

Ook de toetsingskaders die betrekking hebben op de Europese regelgeving (IPPC-richtlijn) en de Natuurbeschermingswet drukken steeds nadrukkelijker hun stempel op de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven. Vooral in het geval van melkveehouderijen zal in eerste instantie gelet moeten worden of een bedrijf kan komen te vallen onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw of dat voor de onderneming een vergunning moet worden aangevraagd op grond van de Wet Milieubeheer.

Daarnaast vormen de milieuaspecten een toetsingskader bij de Ruimtelijke Onderbouwing die bedrijven op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt opgelegd wanneer zij zich binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan verder willen ontwikkelen.
CSVB kent de weg door het woud van wet- en regelgeving en begeleidt u graag én serieus bij het vinden van de juiste route en het benutten van de kansen.